منابع کلاس آقای مهندس معانی در کارگاه آموزشی گاز خانگی


دودکش مبحث 14.pdf
دودکش مبحث 17.pdf
راهنمایی دودکش مبحث 14.pdf
Ashrae chap 45.pdf
HAND BOOK ASHRAE CHAP 35.pdf
۱۳۹۵/۰۹/۰۷
www.amebet.com
انجمن مهندسان تاسیسات مکانیکی ساختمان تهران